Všeobecné obchodné podmienky k Zmluve o poskytovaní telekomunikačnej služby

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
  1. Obchodná spoločnosť IvankaNet Home s.r.o., Dlhá 9, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 50652109, DIČ: 2120402834, IČ DPH SK2120402834, spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 116272/B (ďalej len „Poskytovateľ“) poskytuje pripojenie do siete internet a dátové služby prenosu hlasu na základe všeobecného povolenia vydaného Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb pre voľné pásma ISM 2,4Ghz (5,3Ghz).
  2. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „Podmienky“) konkretizujú podmienky viažuce sa k poskytovaniu telekomunikačných služieb Poskytovateľom, a to najmä:
   1. predmetu a rozsahu poskytovaných telekomunikačných služieb;
   2. podmienok objednávania, poskytovania (zriaďovania) telekomunikačných služieb;
   3. cien a platobných podmienok za poskytovanie telekomunikačných služieb,
   4. práv a povinností užívateľov telekomunikačných služieb (ďalej len „Užívatelia“) a Poskytovateľa;
   5. dôsledkov spojených s porušením povinností užívania telekomunikačných služieb;
   6. spôsobov podávania a vybavovania sťažností a reklamácií telekomunikačných služieb.                 
  3. Tieto Podmienky sú prílohou Zmluvy o poskytovaní telekomunikačnej služby uzatvorenou medzi Poskytovateľom a Užívateľom (ďalej len „Zmluva“) a sú jej neoddeliteľnou súčasťou.
  4. Ceny za poskytované telekomunikačné služby sú uvedené v platnom Cenníku telekomunikačných služieb Poskytovateľa (ďalej len „Cenník“), pokiaľ v Zmluve nebola cena za poskytované telekomunikačné služby dohodnutá inak. V prípade ak je cena za poskytované telekomunikačné služby určená prostredníctvom Cenníka, Cenník je prílohou Zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou.
  5. Poskytovanie telekomunikačných služieb je zabezpečené v rámci verejnej telekomunikačnej siete Poskytovateľa alebo v súčinnosti s ďalšími poskytovateľmi telekomunikačných služieb v miestnej, medzimestskej i medzinárodnej telekomunikačnej sieti.
 2. VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV

   

  Užívateľom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorej je poskytovaná telekomunikačná služba.
  Poskytovateľom siete IvankaNet sa rozumie obchodná spoločnosť IvankaNet Home s.r.o., Dlhá 9, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 50652109, DIČ: 2120402834. (ďalej len „Poskytovateľ“).
  Zmluvnými stranami sa rozumejú Poskytovateľ a Užívateľ.
  Zmluvou o poskytovaní telekomunikačnej služby (ďalej len „Zmluva“) sa rozumie právny titul na poskytovanie telekomunikačných služieb, ktorej neoddeliteľnou prílohou sú tieto Podmienky, a ktorým sa zakladá zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Užívateľom.
  Koncovým telekomunikačným zariadením (ďalej len „Koncové zariadenie“) sa rozumie zariadenie pripojené ku koncovému bodu siete určené k prijímaniu, vysielaniu, spracovaniu alebo uchovaniu informácií v súvislosti s používaním príslušnej telekomunikačnej služby.
  Koncovým bodom telekomunikačnej siete (ďalej len „Koncový bod“) sa rozumie fyzický  spojovací bod s technicky špecifikovaným rozhraním medzi telekomunikačnou sieťou Poskytovateľa a pripojovaným Koncovým zariadením. Koncový bod je súčasťou telekomunikačnej siete Poskytovateľa a jeho rozhranie je predávacím miestom, na ktorom je Užívateľovi telekomunikačnej služby poskytovaný prístup k telekomunikačnej sieti Poskytovateľa.
  Telekomunikačnými výkonmi (ďalej len „Výkony“) sa rozumejú telekomunikačné služby a zriaďovanie, zmena, obnova, údržba a prevádzka telekomunikačného zariadenia.
  Telekomunikačnými službami (ďalej len „Služby“) sa rozumejú služby, ktorých poskytovanie spočíva úplne alebo prevažne v preprave informácií pomocou telekomunikačných zariadení.
  Cenou za telekomunikačné služby (ďalej len „Cena za Služby“) sa rozumie cena za poskytovanie Služieb dohodnutá Zmluvnými stranami na základe Cenníka.
  Závadami na telekomunikačnom zariadení sa rozumie stav, ktorý znemožňuje používať telekomunikačné zariadenie alebo Služby obvyklým spôsobom.
  Prípojným vedením sa rozumie vedenie od prípojného bodu transportnej siete poskytovateľa ku koncovému bodu určenému pre pripojenie koncového zariadenia.

 3. VZNIK ZMLUVNÉHO VZŤAHU
  1. Vzniku Zmluvy predchádza dopyt Užívateľa, pri ktorom sú Užívateľovi poskytnuté informácie s presnou špecifikáciou Služieb poskytovaných Poskytovateľom a následne na to je realizovaná objednávka Užívateľa (ďalej len „Objednávka“).
  2. Na základe Objednávky Poskytovateľ uzavrie s Užívateľom Zmluvu. Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť uzatvorenie Zmluvy ak:
   1. poskytovanie Služieb na základe Zmluvy  na požadovanom mieste v požadovanom rozsahu je Poskytovateľom technicky neuskutočniteľné alebo by bolo možné len s vynaložením neprimerane vysokých nákladov; alebo
   2. Užívateľ nedáva Poskytovateľovi záruku, že bude dodržiavať podmienky podľa Zmluvy preto, že je v čase vyhotovenia Objednávky dlžníkom Poskytovateľa alebo iného podniku alebo niektorý z týchto podnikov už predtým odstúpil od zmluvy o poskytovaní obdobných služieb s Užívateľom alebo vypovedal s ním zmluvu o poskytovaní obdobných služieb alebo sa nachádza v zozname dlžníkov podľa osobitného predpisu;
   3. Užívateľ nesúhlasí s podmienkami Zmluvy alebo Podmienkami.
  3. Zmluva sa uzatvára v písomnej podobe a je podpísaná štatutárnym orgánom Poskytovateľa alebo jeho oprávneným zástupcom a osobne Užívateľom, resp. štatutárnym orgánom Užívateľa ak je Užívateľ právnická osoba.
  4. Zmluva obsahuje najmä:
   1. identifikačné údaje Zmluvných strán;
   2. špecifikáciu Služieb a rozsah ich poskytovania;
   3. dobu trvania Zmluvy;
   4. cenu za poskytovanie Služieb vrátane DPH a periodicitu jej úhrady;
   5. ďalšie osobitné podmienky poskytovania Služieb.
  5. Zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Užívateľom založený Zmluvou vzniká dňom, kedy je Zmluva podpísaná obomi Zmluvnými stranami (t. j. osobami podľa bodu  týchto Podmienok).
  6. Akékoľvek zmeny Zmluvy sa vykonávajú výlučne písomne číslovanými dodatkami k Zmluve podpísanými obomi Zmluvnými stranami (t. j. osobami podľa bodu  týchto Podmienok).
  7. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na jednostrannú zmenu Podmienok a Cenníka, ktoré sa zaväzuje oznámiť Užívateľovi najneskôr jeden kalendárny mesiac pred účinnosťou zmien Podmienok a Cenníka.
 4. UKONČENIE ZMLUVY
  1. Zmluva uzatvorená Zmluvnými stranami sa skončí:
   1. uplynutím doby na ktorú bola Zmluva dohodnutá; alebo
   2. dohodou Zmluvných strán; alebo
   3. písomnou výpoveďou Užívateľa, z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu pričom platí, že Zmluvné strany sa dohodli na výpovednej dobe v trvaní jeden mesiac a výpovedná doba začína plynúť prvý deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená Poskytovateľovi;
   4. písomnou výpoveďou Poskytovateľa, z dôvodu, že Poskytovateľ ďalej nemôže poskytovať Služby v dohodnutom rozsahu alebo v potrebnej kvalite z dôvodov technickej neuskutočniteľnosti ďalšieho poskytovania Služieb pričom platí, že Zmluvné strany sa dohodli na výpovednej dobe v trvaní jeden mesiac a výpovedná doba začína plynúť prvý deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená Užívateľovi;
   5. okamžitým odstúpením od Zmluvy zo strany Poskytovateľa:
    1. ak Užívateľ nezaplatil Cenu za Služby ani do 45 dní po dni splatnosti,
    2. ak Užívateľ opakovane porušuje podmienky Zmluvy alebo Podmienky;
    3. ak Užívateľ opakovane neoprávnene zasahuje do technického zariadenia Poskytovateľa alebo takýto zásah umožní tretej osobe, hoci aj z nedbanlivosti;
    4. ak Užívateľ opakovane používa Služby spôsobom, ktorý znemožňuje Poskytovateľovi kontrolu ich používania;
    5. ak Užívateľ pripojí na sieť zariadenie, ktoré nespĺňa požiadavky osobitných predpisov, alebo používa také zariadenie v rozpore so schválenými podmienkami a ani na výzvu Poskytovateľa zariadenie neodpojí.
   6. okamžitým odstúpením od Zmluvy zo strany Užívateľa bez akýchkoľvek sankcií:
    1. ak Užívateľ neakceptuje zmenu Podmienok alebo Cenníka v zmysle bodu týchto Podmienok, a to najneskôr do jedného mesiaca od oznámenia zmeny v zmysle týchto Podmienok;
    2. ak Poskytovateľ ani po opakovanej uznanej reklamácii neposkytuje Služby podľa Zmluvy alebo ich neposkytuje v stanovenej kvalite, a to do jedného mesiaca odo dňa doručenia oznámenia o uznaní opätovnej reklamácie Užívateľa, ak porušenie pretrváva;
    3. ak Poskytovateľ neoznámi Užívateľovi výsledok prešetrenia reklamácie Služieb do jedného mesiaca odo dňa uplynutia lehoty na oznámenie výsledku vybavenia reklamácie Služieb Užívateľovi.
 5. PRÁVA A POVINNOSTI UŽÍVATEĽA
  1. Užívateľ má právo aby mu Poskytovateľ nerušene poskytoval Služby dohodnuté v zmysle Zmluvy počas jej platnosti. Porušením povinnosti Poskytovateľa nerušene poskytovať Služby Užívateľ sa nebudú rozumieť prípady prerušenia poskytovania Služieb, ktoré boli spôsobené:
   1. konaním Užívateľa;
   2. krátkodobým technickým zásahom Poskytovateľa nevyhnutným pre dosiahnutie plnej funkcionality a kvality poskytovanej Služby;
   3. vyššou mocou, nezávisle od konania Poskytovateľa.
  2. Užívateľ má právo na bezplatné odstránenie Závad na telekomunikačnom zariadení, ktoré nezavinil.
  3. Užívateľ je povinný zdržať sa akéhokoľvek zásahu do technického zariadenia Koncového bodu a Koncového zariadenia. Užívateľ nesmie pri užívaní Služieb akokoľvek zasahovať do informačného systému Poskytovateľa iným, než dohodnutým spôsobom, predovšetkým sa nesmie pohybovať v iných, než jemu sprístupnených adresároch a používať systémové príkazy, ktorými by menil nastavenia informačného systému, ktorý slúži na poskytovanie Služieb.
  4. Užívateľ zodpovedá za škody, ktoré Poskytovateľovi spôsobí nepovoleným zásahom do zariadenia Koncového bodu, Koncového zariadenia alebo do akéhokoľvek zariadenia Poskytovateľa.
  5. Užívateľ sa zaväzuje používať Služby v súlade so Zmluvou, Podmienkami a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
  6. Užívateľ sa zaväzuje riadne a včasne uhrádzať Cenu za Služby a uhradiť prípadné sankcie spojené s porušením Zmluvy, Podmienok v zmysle aktuálneho Cenníka.
  7. Pokiaľ je Závadou na telekomunikačnom zariadení Poskytovateľa znemožnené Užívateľovi užívanie služieb vo dvoch po sebe idúcich pracovných dňoch po dobu dlhšiu ako 48 hodín od nahlásenia poruchy Užívateľom a zaevidovaním tohto nahlásenia Poskytovateľom, má Užívateľ právo žiadať zľavu z ceny za príslušný mesiac o jednu tretinu za predpokladu, že Závada na telekomunikačnom zariadení Poskytovateľa nebola spôsobená Užívateľom.
  8. Pokiaľ by služba bola Závadou na telekomunikačnom zariadení Poskytovateľa nedostupná Užívateľovi viac ako 10 kalendárnych dní v jednom mesiaci, má Užívateľ právo žiadať od Poskytovateľa späť cenu za poskytovanie Služieb za príslušný mesiac za predpokladu, že Závada na telekomunikačnom zariadení Poskytovateľa nebola spôsobená Užívateľom.
  9. Užívateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi súčinnosť pri inštalácii Koncového zariadenia prostredníctvom, ktorého sú poskytované Služby, a to najmä:
   1. vopred zaistiť pripravenosť priestoru a prostredia na inštaláciu a prevádzku Koncového zariadenia;
   2. umožniť v dohodnutú dobu vstup pracovníkov Poskytovateľa a jeho subdodávateľov za účelom vykonania inštalačných prác Koncového zariadenia;
   3. bezplatne poskytnúť Poskytovateľovi možnosť osvetlenia a pripojenia do elektrickej siete.
  10. Užívateľ sa zaväzuje bezplatne zaisťovať napájanie Koncového zariadenia u Užívateľa, prostredníctvom ktorého sa Užívateľovi poskytujú Služby.
  11. Užívateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu ohlásiť Poskytovateľovi akékoľvek Závady na technickom zariadení, stratu Koncového zariadenia alebo poškodenie Koncového zariadenia.
  12. Užívateľ sa zaväzuje v dohodnutú dobu umožniť pracovníkom, ktorí sa preukážu poverením a/alebo oprávnením Poskytovateľa, prístup ku Koncovému bodu a k ostatným technickým zariadeniam Poskytovateľa, ktoré sa nachádzajú u Užívateľa.
  13. Užívateľ je povinný užívať Služby v súlade so Zmluvou, Podmienkami ako aj všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
  14. Užívateľ je povinný zdržať sa pripojenia iných technických zariadení, ktoré by generovali neúmernú záťaž siete Poskytovateľa, v rámci ktorej Poskytovateľ poskytuje Služby Užívateľovi.
  15. Užívateľ nie je oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku a/alebo právny nárok vyplývajúci zo Zmluvy alebo pohľadávku a/alebo právny nárok so Zmluvou súvisiaci bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa.
 6. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA
  1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Služby v rozsahu a v kvalite dohodnutej podľa Zmluvy a týchto Podmienok pokiaľ tomu nebránia závažné okolnosti definované v zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, resp. vo všeobecne záväzných právnych predpisoch Slovenskej republiky.
  2. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Služby nepretržite; ustanovenie bodu  týchto Podmienok sa použije primerane.
  3. Poskytovateľ sa zaväzuje udržovať technické zariadenia, určené k poskytovaniu Služieb v stave spôsobilom pre riadne používanie Služieb.
  4. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť odstránenie nahlásených alebo inak zistených Závad na technickom zariadení, a to bez zbytočného odkladu.
  5. Poskytovateľ sa zaväzuje Užívateľov informovať vhodným spôsobom o zmenách alebo nepravidelnostiach v poskytovaní Služieb.
  6. K ohláseniu akýchkoľvek porúch poskytovania Služieb zabezpečuje Poskytovateľ podporu na e-mailovej adrese: servis@ivankanet.sk a telefónnom čísle +421 908 11 22 11 , ktorá je k dispozícii v pracovných dňoch od 8.00 do 17.00 hodiny (ďalej len „Zákaznícke oddelenie“).
  7. Poskytovateľ je oprávnený dočasne prerušiť a/alebo obmedziť poskytovanie Služieb, ak:
   1. Užívateľ zneužíva Služby, a to až do odstránenia stavu zneužívania Služby alebo vykonania technických opatrení zamedzujúcich jej zneužívanie;
   2. Poskytovateľ eviduje voči Užívateľovi splatnú pohľadávku, ktorá je po splatnosti viac ako 20 dní, a to aj napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu Poskytovateľa na existenciu takejto pohľadávky a uplynutí primeranej lehoty na úhradu takejto pohľadávky;
   3. Užívateľ podstatne porušuje Zmluvu a/alebo Podmienky, a to aj napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu Poskytovateľa na existenciu porušenia.
  8. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za krátkodobo zníženú priepustnosť komunikačných kanálov ani za zníženú priepustnosť a výpadky spôsobené subdodávateľmi alebo vyššou mocou.
  9. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za zníženú kvalitu spojenia Užívateľa s prípojným miestom siete pri použití iných zariadení na strane Užívateľa, ako doporučených poskytovateľom.
  10. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za kvalitu liniek a prípadné výpadky spojenia medzi sídlom Užívateľa a Koncovým bodom siete, ak ho nevybudoval sám Poskytovateľ.
  11. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za obsah a bezpečnosť dát prenášaných Užívateľom a tretími osobami v rámci siete.
  12. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie prístupu použitím prístupového hesla Užívateľa tretími osobami.
  13. Poskytovateľ nezodpovedá za obsah prenášaných správ a dát.
 7. POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ PODĽA ČL. 13 NARIADENIA 2016/679 O OCHRANE FYZICKÝCH OSÔB PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
  1. Poskytovateľ je prevádzkovateľom v zmysle ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“); kontaktné údaje Poskytovateľa, ako prevádzkovateľa, sú: e-mail: info@ivankanet.sk, tel. č. +421 908 11 22 11 .
  2. Poskytovateľ sa zaväzuje chrániť osobné údaje Užívateľa – fyzickej osoby, ktoré získal oprávnene na základe Zmluvy v súlade s Nariadením a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
  3. Zodpovednou osobou Poskytovateľa je:  Ivan Zibala, osobneudaje@ivankanet.sk
  4. Právnym základom spracovania osobných údajov je:
   1. Zmluva,
   2. § 56 ods. 3 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronickej komunikácii v znení neskorších predpisov a 
   3. nevyhnutný a predovšetkým oprávnený záujem Poskytovateľa primerane zohľadňujúci práva a slobody Užívateľa – fyzickej osoby, ktorý je zároveň v súlade s primeranými očakávaniami Užívateľa – fyzickej osoby na základe zmluvného vzťahu s Poskytovateľom. Oprávneným záujmom Poskytovateľa je skvalitňovanie poskytovania služieb Užívateľovi – fyzickej osobe na základe Zmluvy a priamy marketing súvisiaci so službami poskytovanými na základe Zmluvy vo vzťahu k Užívateľovi – fyzickej osobe.
  5. V zmysle § 56 ods. 3 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronickej komunikácii v znení neskorších predpisov je Poskytovateľ oprávnený na účely uzavretia a plnenia Zmluvy, jej zmeny, ukončenia alebo prenesenia čísla, fakturácie, prijímania a evidencie platieb, pohľadávok a postupovania pohľadávok a vypracovania zoznamu účastníkov získavať a spracúvať údaje účastníkov, ktorými sú telefónne číslo, výška neuhradených záväzkov a:
   1. meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti Užívateľa – fyzickej osoby, štátnu príslušnosť,
   2. obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo Užívateľa – fyzickej osoby podnikateľa.
   3. obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby.
  6. Účelom spracovania osobných údajov je:
   1. uzatvorenie Zmluvy, jej zmeny, jej ukončenia;
   2. odstraňovanie vád plnenia podľa Zmluvy a vybavovanie reklamačného konania v zmysle Zmluvy, resp. Podmienok;
   3. fakturácie Služieb poskytnutých na základe Zmluvy a prijímania a evidovania platieb Užívateľa na základe Zmluvy;
   4. evidovania klientov Poskytovateľa a vyhotovenia zoznamu klientov v záujme riadneho vedenia účtovníctva Poskytovateľa a plnenia ďalších povinností v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov;
   5. evidovania pohľadávok Poskytovateľa voči Užívateľovi a ich prípadnému postúpeniu na tretiu osobu;
   6. vypracovania zoznamu dlžníkov Poskytovateľa, voči ktorým Poskytovateľ eviduje pohľadávky z poskytovania Služieb a/alebo obdobných služieb;
   7. zasielania ponúk o marketingových a reklamných kampaniach priamo súvisiacich so Zmluvou vo vzťahu k Užívateľovi.
  7. Poskytovateľ je oprávnený uchovávať osobné údaje poskytnuté Užívateľom – fyzickou osobou na právnom základe podľa týchto Podmienok počas trvania Zmluvy, najneskôr však 1 rok odo dňa zániku akýchkoľvek a všetkých pohľadávok Poskytovateľa voči Užívateľovi – fyzickej osobe vyplývajúcich zo Zmluvy.
  8. Užívateľ – fyzická osoba je oprávnený žiadať od Poskytovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. Ak Poskytovateľ takto spracováva osobné údaje, Užívateľ – fyzická osoba je oprávnený žiadať prístup k osobným údajom, žiadať informácie o účele spracovania osobných údajov, kategórii spracovávaných osobných údajov, príjemcovi osobných údajov, dobe uchovávania osobných údajov, zdroji osobných údajov, ako aj požadovať opravu osobných údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie spracovania osobných údajov, namietať spracúvanie osobných údajov ako aj prenosnosť osobných údajov, podať návrh na začatie konania pred Úradom na ochranu osobných údajov (účelom konania je zistiť, či došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov alebo k porušeniu Nariadenia), žiadať potvrdenie o existencii automatizovaného spracovania osobných údajov Poskytovateľom v zmysle ustanovení Nariadenia.
  9. V prípade, ak by kedykoľvek počas plynutia zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom a Užívateľom – fyzickou osobou bol právnym základom spracovania osobných údajov súhlas Užívateľa – fyzickej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, Užívateľ – fyzická osoba je oprávnený kedykoľvek odvolať takýto súhlas so spracovaním osobných údajov.
  10. Pri spracovaní osobných údajov Užívateľa – fyzickej osoby postupuje Poskytovateľ najmä v zmysle týchto zásad:
   1. využívať dáta, získané v rámci poskytovania telekomunikačných služieb a ďalších telekomunikačných výkonov a prevádzkovať systém takto získaných informácií len k účelu, pre ktorý boli získané;
   2. sústreďovať dáta primerane účelu, nezhromažďovať nadbytočné údaje; je zakázané získavať informácie pod týmto krytím k iným účelom;
   3. zaistiť ochranu pre archivovanie, skartáciu a proces výmazu v elektronickej forme;
   4. zaistiť ochranu informácií pred neoprávneným prístupom alebo spracovaním;
   5. urobiť opatrenie, aby fyzické osoby v rámci svojho pracovného alebo obdobného pomeru, ktoré pri plnení svojich úloh prichádzajú do styku s informáciami o užívateľoch, s ktorými organizácia zaobchádza, mali povinnosť mlčanlivosti a nesmeli ich bez splnenia zákonných podmienok sprístupniť iným subjektom alebo využiť pre seba;
   6. urobiť opatrenie, aby po skončení pracovného alebo i obdobného pomeru medzi fyzickou osobou a prevádzkovateľom nemohli byť informácie touto osobou využité;
   7. uchovávať informácie len po dobu nevyhnutne nutnú.
  11. Užívateľ – fyzická osoba nie je povinná poskytnúť svoje osobné údaje, avšak ich neposkytnutie môže mať vplyv na vznik Zmluvy a plnenie povinností Poskytovateľa vo vzťahu k Užívateľovi – fyzickej osobe.
 8. OCHRANA DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ
  1. Zmluvné strany považujú za dôverné všetky informácie o druhej Zmluvnej strane, ktoré vyplývajú zo Zmluvy alebo ktoré získajú v súvislosti s plnením Zmluvy (ďalej len „Dôverné informácie“). 
  2. Zmluvné strany sa zaväzujú Dôverné informácie neoznámiť akejkoľvek tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany. Povinnosť podľa tohto bodu platí aj po skončení Zmluvy.
 9. CENY A PLATOBNÉ PODMIENKY
  1. Cena za Služby je podrobne špecifikovaná v Zmluve, resp. v aktuálnom Cenníku Poskytovateľa.
  2. Cena za Služby je určená dohodou Zmluvných strán v zmysle zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
  3. K Cene za Služby sa pripočíta daň z pridanej hodnoty v zmysle zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
  4. Pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak, faktúra - daňový doklad za poskytnuté Služby je vystavovaná mesačne vždy na začiatku kalendárneho mesiaca, najneskôr do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, za ktorý majú byť Služby poskytnuté. Ak Služby nebudú poskytované Užívateľovi za celý kalendárny mesiac, vyúčtuje sa pomerná časť ceny za príslušný kalendárny mesiac.
  5. Splatnosť faktúry je 14 kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia. Dátum zdaniteľného plnenia je zhodný s dňom vystavenia faktúry.
  6. Poskytovateľ sa zaväzuje zasielať Užívateľovi vyúčtovanie poskytnutých Služieb za príslušné zúčtovacie obdobie
  7. Poskytovateľ sa zaväzuje najneskôr jeden mesiac pred účinnosťou zmien Cenníka písomne informovať Užívateľa o zmenách Cenníka.
  8. Ak Užívateľ  neuhradí Cenu za Služby riadne a včasne, Poskytovateľ je oprávnený žiadať od Užívateľa uhradenie úroku z omeškania vo výške 0,03 % denne z dlžnej sumy, a to až do riadnej úhrady dlžnej sumy. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na Užívateľa, ktorý je spotrebiteľom, u ktorého výšku úrokov z omeškania ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky.
 10. OSOBITNÉ USTANOVENIA VO VZŤAHU K UŽÍVATEĽOVI, KTORÝ JE SPOTREBITEĽOM
  1. Ustanovenia tohto článku sa vzťahujú na Užívateľa, ktorým je spotrebiteľ (ďalej len „Spotrebiteľ“), a s ktorým Poskytovateľ uzatvoril Zmluvu. Zmluva sa v tomto prípade považuje za spotrebiteľskú zmluvu v zmysle § 52 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
  2. Spotrebiteľ potvrdzuje, že v zmysle § 10a zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov bol pred podpisom Zmluvy s Poskytovateľom alebo pred adresovaním Objednávky Poskytovateľovi, jasne a zrozumiteľne oboznámený okrem iného aj s:
   1. hlavným charakterom Služieb v primeranom rozsahu;
   2. obchodným menom a sídlom/miestom podnikania Poskytovateľa;
   3. kontaktnými údajmi na Poskytovateľa (najmä telefónne číslo, e-mail, a.i.);
   4. Cenou za Službu ako aj platobnými podmienkami;
   5. informáciách a postupoch pri uplatňovaní reklamácií Služieb;
   6. zodpovednosťou Poskytovateľa za vady Služieb;
   7. trvaním Zmluvy a možnostiach jej skončenia;
   8. možnosťou alternatívneho riešenia sporov v zmysle bodu týchto Podmienok.
 11. REKLAMÁCIE A SŤAŽNOSTI
  1. Užívateľ má právo uplatniť reklamáciu vyúčtovania Služieb alebo neposkytnutia Služieb v dohodnutej kvalite, rozsahu alebo cene prostredníctvom Zákazníckeho oddelenia do jedného mesiaca od doručenia vyúčtovania ceny za poskytnuté Služby.
  2. Podanie akejkoľvek reklamácie nemá odkladný účinok na povinnosť platby Užívateľa riadne a včas, a to aj za reklamované vyúčtovanie alebo faktúru, či Služby.
  3. Poskytovateľ je povinný vybaviť reklamáciu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní.
  4. V prípade, že má Užívateľ právo na vrátenie ceny za Služby, je Poskytovateľ povinný príslušnú čiastku zúčtovať v prospech Užívateľa v najbližšom vyúčtovaní.
  5. Poskytovateľ zároveň prostredníctvom Zákazníckeho oddelenia prijíma sťažnosti a iné podnety na zlepšenie poskytovania Služieb.
 12. BEZPEČNOSŤ A INTEGRITA SIETE
  1. Poskytovateľ v záujme zabezpečenia bezpečnosti a integrity siete IvankaNet vykonal a/alebo zabezpečil nasledovné opatrenia:
   1.  
   2.  
   3.  
 13. INFORMÁCIE POSKYTOVANÉ V ZMYSLE NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2015/2120
  1. Minimálna rýchlosť je pre program internetovej linky poskytovanej prostredníctvom:
   1. bezdrôtovej technológie rýchlosť rovná hodnote jednej pätiny z maximálnej rýchlosti v danom programe internetovej linky;
   2. optickej technológie rýchlosť rovná hodnote jednej tretiny z maximálnej rýchlosti v danom programe internetovej linky.
  2. Bežne dostupná rýchlosť je rýchlosť, ktorú Užívateľ dosahuje počas väčšej časti dňa. Hodnota bežne dostupnej rýchlosti je 70 percent z danej maximálnej rýchlosti programu.
  3. Maximálna rýchlosť je rýchlosť, ktorú je možné dosiahnuť v častiach dňa so slabou prevádzkou (od 0:00 hod do 18:00 hod). Maximálna rýchlosť je v príslušných častiach Cenníka uvedená ako rýchlosť Download a Upload. Maximálna rýchlosť je zároveň Proklamovanou rýchlosťou. Významné odchýlky od Maximálnej rýchlosti môžu na čas trvania významnej odchýlky obmedziť alebo znemožniť využívanie dátovo náročnejších obsahov.
  4. Uvedené hodnoty rýchlostí internetového prepojenia sú merateľné na transportnej vrstve Siete a sú určené ako množstvo prenesených dát za jednotku času (v prípade Downloadu ako množstvo prijatých dát a v prípade Uploadu ako množstvo odoslaných dát).
  5. Uvedené charakteristiky a hodnoty jednotlivých druhov rýchlostí sú na strane Užívateľa podmienené spôsobom a kvalitou pripojenia koncových zariadení, ich kvalitou a množstvom. Na kvalitatívne parametre internetovej linky vplýva zaťaženosť serverov, na ktoré sa Užívateľ pripája, to znamená, že hoci sieť umožňuje využívať stanovenú rýchlosť pripojenia, v dôsledku kapacít serverov, na ktoré sa Užívateľ pripája, táto nemusí byť dosiahnutá. Na kvalitu a rýchlosť internetovej linky vplývajú technické parametre (latencia – odozva, kolísanie kvalita prenosu - jitter a stratovosť paketov),  počet Užívateľov zapojených na rovnakom káblovom zväzku; čím viac Užívateľov zdieľa šírku pásma v rovnakom časovom okamihu, tým je maximálna okamžitá rýchlosť nižšia. Na rýchlosť prístupu do internetu môže mať vplyv užívania iných doplnkových služieb. Nedosahovanie stanovených kvalitatívnych parametrov internetovej linky v dôsledku faktorov, ktoré nemajú pôvod v Sieti alebo v internetovej linke, nie je nedostatkom poskytovanej internetovej linky. Žiadna z uvedených hodnôt nie je garantovaná; tým nie sú dotknuté práva súvisiace s uplatnením prostriedkov nápravy.
  6. Pokiaľ Užívateľ v priebehu tejto doby podá výpoveď zo Zmluvy z dôvodu zmeny Podmienok v jeho neprospech, platia po dobu výpovednej lehoty Podmienky pôvodné.
 14. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
  1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky prípadné spory vzniknuté v súvislosti so Zmluvou budú prednostne riešiť mimosúdnou cestou, a to vzájomnou dohodou. V prípade, ak mimosúdna dohoda Zmluvných strán nebude možná na rozhodnutie sporu má právomoc príslušný súd Slovenskej republiky.
  2. V zmysle § 75 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov Poskytovateľ upovedomuje Užívateľa o možnosti alternatívneho riešenia sporu vzniknutého zo Zmluvy, a to pred príslušným orgánom verejnej správy - Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.
  3. V prípade, ak sa ktorékoľvek ustanovenie Zmluvy, resp. Podmienok, resp. Cenníka stane nevykonateľným alebo neplatným, tento nedostatok nemá vplyv na platnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení Zmluvy, resp. Podmienok, resp. Cenníka. V takom prípade sa použijú ustanovenia Zmluvy, resp. Podmienok, resp. Cenníka, ktoré sú svojim obsahom a zmyslom najbližšie k ustanoveniu nevykonateľnému či neplatnému. Zmluvné strany sa zároveň v dobrej viere zaväzujú nahradiť nevykonateľné alebo neplatné ustanovenie ustanovením platným, ktoré bude svojim obsahom a zmyslom najbližšie k ustanoveniu nevykonateľnému či neplatnému.
  4. Zmluvný vzťah medzi Užívateľom – podnikateľom a Poskytovateľom založený Zmluvou a regulovaný týmito Podmienkami a Cenníkom sa spravuje ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
  5. Zmluvný vzťah medzi Užívateľom – spotrebiteľom a Poskytovateľom založený Zmluvou a regulovaný týmito Podmienkami a Cenníkom sa spravuje ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
  6. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom každá Zmluvná strana obdrží jedno jej vyhotovenie.
  7. Nové obchodné podmienky nadobúdajú účinnosti po uplynutí tridsiatich dní od zverejnenia na www.ivankanet.sk/obchodne-podmienky
  8. Tieto Podmienky vstupujú do platnosti a sú účinné dňom 25.5.2018