Zásady ochrany a spracovania osobných údajov

V zmysle §19 ods. 1 a 2 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  ak sa od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, je prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe pri ich získavaní nasledujúce informácie:


Prevádzkovateľ:

IvankaNet Home s.r.o.

Dlhá 9, 90028 Ivanka pri Dunaji

Tel.: +421 908 11 22 11

e-mail : osobneudaje@ivankanet.sk


 Účel spracúvania osobných údajov:

 • Dopyt – informácia o produktoch a službách na základe dopytu zákazníka.

 • Telefonický kontakt – informácia o produktoch a službách na základe dopytu zákazníka.

 • Osobná návšteva v kancelárii - informácia o produktoch a službách na základe dopytu zákazníka, uzatvorenie zmluvy.


Právny základ spracúvania osobných údajov:

Súhlas dotknutej osoby.

Príjemcovia získaných osobných údajov:

V rámci reportingu.

Doba uchovávania osobných údajov:

Osobné údaje prevádzkovateľ uchováva na dobu nevyhnutne potrebnú.

Dôvod poskytnutia – vyžadovania osobných údajov:

Prevádzkovateľ vyžaduje osobné údaje, aby mohol odpovedať na zaslaný dopyt zákazníka.

V prípade neposkytnutia požadovaných osobných údajov nebude možné kontaktovať zákazníka za účelom uspokojenia jeho požiadaviek a vybavenia reklamácie.

 

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

 Dotknuté osoby ktorých osobné údaje spracúva prevádzkovateľ majú tieto práva:

 • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,

 • právo na opravu osobných údajov,

 • právo na prenosnosť osobných údajov

 • kedykoľvek svoj súhlas odvolať, ak bol udelený

 • právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov

 • právo namietať spracúvanie osobných údajov

Ak sú osobné údaje spracúvané nezákonne, pominul dôvod na ich spracúvanie, alebo dotknutá osoba odvolala svoj súhlas so spracovaním

jej osobných údajov, má dotknutá osoba:

 • právo na vymazanie osobných údajov

 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Zaškrtnutím súhlasu vyjadruje užívateľ svoj súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu kontaktných informácií: meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefón za vyššie uvedeným účelom zasielania marketingových informácií o produktoch prevádzkovateľa a s ním spolupracujúcich osôb e-mailom, telefonicky alebo poštou.
Tento súhlas môže užívateľ kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adresu: osobneudaje@ivankanet.sk